Słowo RODO staje się coraz bardziej popularne. Dobiega do nas z telewizji, radia i prasy. W Internecie znajdujemy artykuły objaśniające co się za nim kryje, a na nasze skrzynki mailowe trafiają propozycje szkoleń pomagające w dostosowaniu się do nowych dyrektyw. W tym chaosie informacyjnym czasem trudno odnaleźć wiarygodne informacje.

Nasz dział prawny już od kliku miesięcy przygotowuje się do wprowadzenia standardów zgodnych z nowymi przepisami. Oczywiście nie pozostawimy użytkowników aplikacji Gabi.net bez pomocy. Aby uspokoić emocje, przedstawiamy poniżej list intencyjny przygotowany przez nasz dział prawny.

„28 stycznia 2018r. już po raz dwunasty Polska świętowała Światowy Dzień Ochrony Danych Osobowych. W tym roku był to szczególny moment na zwrócenie uwagi na zmiany w przepisach.         W dniu 25 maja 2018 roku wejdzie w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego ich przepływu oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w skrócie zwane RODO.
W trosce o bezpieczeństwo Państwa danych osobowych modyfikujemy system ochronny, który będzie zgodny z unijnymi przepisami. Z kolei wynikające z nich zmiany przyniosą Państwu zwiększoną kontrolę nad własnymi danymi osobowymi i ułatwiony do nich dostęp. Nowe regulacje mają zwiększyć ochronę danych osobowych między innymi poprzez:

1 Prawo do bycia zapomnianym – osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe.

2 Łatwiejszy dostęp do danych – osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od administratora potwierdzenia czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich

3 Obowiązek informowania o naruszeniu danych – administratorzy mają obowiązek powiadomienia organu nadzorczego i w stosownych przypadkach osoby, której dane dotyczą o naruszeniu ochrony danych osobowych.

4 Konieczność wdrożenia mechanizmów ochrony danych w fazie projektowania oraz domyślnej ochrony danych – oznacza wdrożenie już na obecnym etapie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu skutecznej realizacji zasad ochrony danych oraz to, aby domyślnie przetwarzane były wyłącznie te dane osobowe, które są niezbędne dla osiągnięcia każdego konkretnego celu przetwarzania.

5 Silniejszą ochronę praw dzieci –z racji wieku, mogą być nie do końca świadome konsekwencji i ryzyka, które podejmują, przy udostępnianiu swoich danych osobowych, toteż wymagają szczególnej ochrony. Do 16 roku życia przetwarzanie danych jest możliwe tylko za zgodą osoby sprawującej opiekę nad dzieckiem oraz w jej zakresie.

6 Lepszą egzekucję przestrzegania przepisów – polski organ ochrony danych będzie wyposażony w możliwość nakładania administracyjnych kar pieniężnych w wysokości do 20 milionów euro lub do 4% całkowitego rocznego światowego obrotu.

Szanowni Państwo niezależnie od przedstawionych wyżej zmian zapewniamy, iż w dotychczasowej z Państwem współpracy dokładaliśmy najwyższej staranności w ochronę powierzonych nam danych osobowych. Aktualna modyfikacja to tylko kolejny etap wzmacniania ochrony i dbałość o jak najlepszą współpracę. Gwarantujemy, iż będziemy gotowi do nowych wyzwań związanych ze zmianą przepisów i żywimy nadzieję na dalszą z Państwa współpracę.”