1. Organizatorem konkursu „Zapisz się on-line!”, zwanego dalej „Konkursem” jest Gabi.NET Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Dąbrowskiego 247/249 (93-231 Łódź), kapitał zakładowy w wysokości 5.000 zł, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS pod nr 386581, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 9820369588, numer statystyczny REGON 101076806, zwana dalej „Organizatorem”.
2. Konkurs trwa od dnia 1.10.2016 r. do dnia 30.11.2016 r.
3. Konkurs skierowany jest do klientów Organizatora – salonów kosmetycznych, które w czasie trwania konkursu posiadają aktywną usługę zapisów on-line na wizyty za pośrednictwem portalu zapiszsie.com, zwanych dalej „Uczestnikami”.
4. Konkurs wygrywa dwóch Uczestników, którzy zachęcą największą grupę klientów do zapisów on-line za pośrednictwem strony internetowej www.zapiszsie.com, z uwzględnieniem pkt 5 Regulaminu („Laureaci Konkursu”).
5. Przy ustalaniu Laureatów Konkursu pod uwagę będą brane wyłącznie zapisy, które spełniają łącznie następujące warunki:
a) klient dokonał zapisu on-line nie wcześniej niż 1.10.2016 r.
b) wizyta odbyła się nie później niż 30.11.2016 r.
c) wizyta po odbyciu została sfinalizowana przez Uczestnika w aplikacji gabi.net co jest jednoznaczne ze zmianą statusu wizyty na zakończoną – najpóźniej w dniu 30.11.2016 r.
6. Lista 2 (dwóch) Uczestników, którzy uzyskali najwyższy wynik zostanie ogłoszona na stronie internetowej blog.gabi.net.pl oraz na profilu Organizatora na portalu społecznościowym facebook.com Gabi.NET w Sieci w dniu 5.12.2016 r.
7. Po ogłoszeniu wyników Konkursu Organizator skontaktuje się z Laureatami Konkursu. Jeżeli Laureat Konkursu nie będzie zainteresowany odbiorem nagrody, wówczas zostanie ona zaoferowana kolejnemu Uczestnikowi z najwyższym wynikiem.
8. Nagrodą przyznawaną przez Organizatora Laureatom Konkursu będzie Indywidualny Plan Marketingowy. Plan podpowie jak wykorzystać aplikację gabi.net, serwis zapiszsie.com i media społecznościowe, aby trafić do jak najszerszej grupy klientów.
9. Warunkiem przyznania nagrody Laureatowi Konkursu jest przekazanie przez niego informacji niezbędnych do przygotowania przez Organizatora Indywidualnego Planu Marketingowego.
10. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu Uczestnicy mogą składać na adres poczty elektronicznej kontakt@zapiszsie.com lub pisemnie na adres Organizatora. Organizator będzie rozpatrywał reklamacje bez zbędnej zwłoki.
11. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.